Şirketimizin insan kaynakları politikası, insana yatırımı temel alarak nitelikli bireylerin istihdam edilmesini sağlamak, kendilerini geliştirebildikleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar sunarak fırsatlar yaratmak, etkin ekip çalışması ile verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, ilgili birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanması, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

 • İşe alım süreçlerinde işe uygunluk kriterleri temel alınarak, herhangi bir ayrım yapılmadan fırsat eşitliği sunulmaktadır.
 • Çalışanlarımız arasında iş ilişkilerinde dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, yaş ve benzeri ayrımlar yapılmaksızın adil davranış gözetilmektedir.
 • Çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi yönünde imkanlar sağlanmaktadır.
 • Adil ücret sistemi, performans değerlendirme sistemi ile uygulanmaktadır. Göreve göre ücretlendirme yapılmakta, benzer işi yapan çalışanlar benzer ücretler almaktadır.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanması, ayrılan çalışanlarımızın yasalara uygun olarak tüm haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.
 • Şirket içi terfi ve atamalar deneyim, performans, çalışma süresi ve benzeri kriterler ile değerlendirilmekte ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımız ticari hayatın gerektirdiği küçük ölçekli promosyon, hatıra ve benzeri ürünleri kabul edebilir veya hediye olarak sunabilirler. Nakdi ve nakde dönüşebilecek hiçbir hediye kabul ve teklif edilemez.
 • Çalışanlarımıza ait özel bilgiler hukuki zorunluluk gerektiren durumlar dışında onayları alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
 • Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Şirket içi düzenlemelere göre oluşturulan güvenlik talimatı prosedür ve yönetmelikleri ile çalışanlar bilinçlendirilir. İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınır.
 • Çalışanların istek, şikayet, görüş ve tavsiyeleri alınarak yapılacak uygulamalara yön verilir. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki bilgi akışı ve paylaşımı kolaylaştırılır.
 • Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksamaya neden olmaması için yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır. 
 • Çalışanların tazminat hakları İş Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış olup, kıdem, ihbar gibi hakların uygulanmasında yasal düzenlemeler esas alınır. Çalışanların haklarının korunmasında yasa ve Şirket kurallarına uyum için gösterdikleri özen dikkate alınır.
 • Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.
 • Çalışanlara yönelik olarak pay edindirme planları oluşturulabilir.
 • Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. Çalışanların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde durumu bildirmeleri için teşvik edilir. Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik tüm önlemler alınır.
 • Çalışan hakları gözetilir, Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için şikâyet mekanizmaları geliştirilir.
 • Şirketimiz her türlü kötüye kullanım, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet alındığı ve/veya verildiğine veya yolsuzluk ihtimaline dair herhangi bir şüphe olması halinde, usulünce gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen sonuçlara göre İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile bağlı mevzuatları ile Şirket Yönetmelikleri uyarınca uygun görülecek yaptırım ve/veya yaptırımlar uygulanır.
Bizimle Çalışmak İster misiniz ?