2021-09-30

Logo Sicil Yönetimi

Logo Sicil Yönetimi

Logo Sicil Yönetimi

Ana bilgiler sayfasında personel sicil numarası, adı soyadı, firma, iş yeri bölüm, işe giriş tarihi, görevi, derecesi ve kişisel bilgileri kaydedilir.

Sicil numarası: Sicil numarası 10 karakter uzunluğunda bir anahtar alandır. Personele ait işlemlerin yapılacağı, bilgilerin izleneceği sicil numarasıdır. Numara verme işleminde rakam ve harf birlikte kullanılabilir.Personele ait bilgileri içeren sicil kartının kodudur.

Adı: Personelin adıdır. 

Soyadı: Personelin soyadıdır. 

Kurum: Personelin çalıştığı firmanın numarasıdır. Tanımlı firmalar tanımlanır ve personelin çalıştığı firma seçilir.Sicil kartı personelin çalıştığı firma numarası girilmeden kaydedilmez.Bordro ürünüyle ile istenen sayıda firma açılabilir.Bu firmalarda çalışan personelle ilgili bilgiler girilip izlenebilir.Puantaj öndeğerleri ve hesap şablonları her firma için ayrı ayrı tanımlanabilir ve resmi bilgirgeler firmalara göre ayrı ayrı bastırılır.

Bölüm: Personelin çalıştığı bölümdür. Tanımlı bölümler listelenir ve personelin çalıştığı bölüm seçilerek ilgili alana aktarılır.Bölümler listesinde sadece firma alanında belirtilen firmaya ait bölüm tanımları yer almaktadır.

İşyeri: Firmaya ait tanımlı işyeridir. Tanımlı işyerleri listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır. İşyerleri listesinde sadece bu firmaya ait iş yerleri listelenmektedir. Personelin çalıştığı firma seçilmeden iş yeri alanına veri girilemez. 

Birim: Firmaya ait birim bilgisidir. Tanımlı birimler listelenir ve personelin çalıştığı birim seçilerek ilgili alana kaydedilir. 

Özel Kod: 24 karakter uzunluğunda sicil bilgilerini gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır.Özel kod sayesinde kullanıcının sicil bilgilerini kendi firmasına göre gruplama işlemi yapılabilir.

İkinci Adı: Varsa personelin ikinci adıdır. 

Akademik Ünvanı: Personelin akademik ünvan (doktor, doçent, öğretim görevlisi vb.) bilgisidir. 

Bordro Kodu: Bu alan ikinci bir kodlama alanıdır.Ücret ödeme şekli, türü ve zamanına göre personeli gruplar.Bordro kodu raporlarda filtre olarak yer alır.

Giriş Tarihi: Personelin işe başlayış tarihidir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir. Personelin işe giriş tarihi olarak kaydedilir. 

Sosyal Güvenlik Statüsü: Personelin sosyal güvenlik statüsünün kaydedildiği yerdir. Statü seçenekleri listelenir ve seçim yapılır. Burada yapılan seçim puantaj hesaplarını etkilemektedir. Belirlenen statüye göre personelin bordrosu alınır.

Unvanı: Personelin şirket içindeki pozisyonunun adı ya da ünvanıdır. 

Görevi: Personelin firmadaki görevidir. 

Yöneticisi: Personelin kurum içerisinde hangi yöneticiye bağlı olarak çalıştığı bu alanda belirtilir.  Simgesi tıklanarak sicil kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Yöneticisi alanı, organizasyon şeması işlemleri ekranında, şema tipi sicil detayında olduğunda, bağlı olduğu sicil olarak kullanılarak yeni şema yapısını oluşturmak için kullanılır.